İcra ve İflas Hukuku


AC Hukuk ve Danışmanlık Ofisi, icra ve iflas hukuku alanında gerçek ve tüzel kişilere;

  • Kıymetli evraka ilişkin olan veya olmayan alacağın icra ve iflas yoluyla takibi
  • İhtiyati haciz yoluyla yapılacak takipler
  • İtirazın iptali ve itirazın kaldırılması davaları
  • Borçlunun malvarlığının araştırılması, haciz tatbiki, haczedilen malların paraya çevrilmesi, paraların paylaştırılması, sıra cetveline itiraz, istihkak davası
  • Hacizli veya rehinli menkul veya gayrimenkul satışı
  • İflas sürecinin hazırlık ve kabul aşamalarında iflas plan taslağı oluşturma
  • İflas ve iflasın ertelenmesi
  • Kiralanan taşınmazın icra takibi ve tahliye davası yoluyla tahliyesi gibi konularda hizmet vermektedir.